تبلیغات
تـرنم یک تـــرانــه
تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 | 11:04 ق.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
  برچسب ها: .،

تاریخ : دوشنبه 20 دی 1395 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : جمعه 23 مرداد 1394 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ

چشـم ها هـمه نـاپـاک …!
امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان میـشوی …

negah_Www.Shabhayetanhayi.ir

گـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد …

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم …
در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !
تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد
نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد …
همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم … 
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد !

negah_Www.Shabhayetanhayi.ir


در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود … 
چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد
دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت انـدام …
و موهـای بلـند دخـترک چرخـید. 
یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد 
و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت. 
تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !
همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم …
راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار …


negah_Www.Shabhayetanhayi.ir


اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک …!
امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان میـشوی …
تاریخ : جمعه 23 مرداد 1394 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ

شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!

ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ …

chador garma


ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِ!

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦ ِ…

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ!

ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ !

chadori


ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ!

ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺧﻮﺑﻢ، ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ

red lack

ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ،

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ،

ﻧﭻ!

ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶ

ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟

ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ …

chador2


ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﺨﺮﯼ ۵ ﺗﻮﻣﻦ٬

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻝ ﺑﺨﺮﻡ n ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻭﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻧﺸﻪ!

ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﯾﺴﻪ …


chador

ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻗﺮﻣﺰﻡُ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ …

ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﻪ ” ﺧﺎﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭﯼ” ﺑﺎﺷﻢ …

ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ

چون بهم ثابت شده ک هرچی تنگتر بپوشم بالاتر نیستم…

بلکه کالاترم   ….

چون یادگرفتم جنس ارزون مشتری زیاد …تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ

چند روزی میشود که نمازش را تندتر میخواند.این روزها موبایلی که تازه خریده را پایین مهرش میگذارد. سرعت نمازش را باسرعت دانلودهایش میزان میکند ، نکند که نماز تمام شود و دانلود ها روی زمین بماند.

بزار راحت تر بگویم توی رکوع هم زیر چشمی هوای پیام های وایبر و ... رادارد ، آهای امام جماعت کمی طول بده رکوع را...پیام را کامل نخواندم.در دلش غوغایی بود . پس کی این نماز تمام میشود؟


نماز تمام شد مثل فشنگ گوشی را برمیدارد ، از بس هول کرده رمز الگو را اشتباه میزند ...


دستی دراز است ، انگار حواسش نیست بغل دستی اش التماس دعا دارد ، فکر کنم حواسش به کسانیست که دست دراز کرده منتظر اویند تا نمازش تمام شود و او را در فضای مجازی "اد"کنند .


حالا 4G آمده خدای نسل جدید او پر رنگ تر از خدای حقیقی اش شده ...


ساعت ۳ بامداد است و او هنوز پای راز و نیاز با خداوندش ، چشمش سرخ و اشک آلود ، هنوز ۳۴درصد مانده...
این نماز شب اوست که هرشب میخواند.

امیدوارم ما اینجوری نشیم

منبع:http://harfema.ir
تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394 | 02:36 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
(deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)  (deghat)


تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394 | 02:31 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : سه شنبه 30 تیر 1394 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
ﺁﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ:
ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﺍﺍﺍﻥ
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﺍﺍﺍﻥ
ﺍﻣﻴﺪه ﺟﻬﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻴﻲﻳﻴﻴﻴﻴﺪ ﺟﺠﺠﺠﺠﺠﺠﻬﻬﻬﻬﻬﻬﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ .....!!!!!!!!!!


تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:43 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
یادت هست :

مانده بودی که در گرمای تابستان چگونه چادرم را بر سر می کردم

و باورت نمی شد وقتی  می گفتم گرمایش شیرین و لذت بخش است ....!!!!!

حال باور کن

که در سرمای زمستان ساپورت می پوشی و از علاقه ای که به آن داری سرما را حس نمی کنی

عشق است دیگر

وقتی باشد گرما و سرما نمی شناسد حال چادر باشد یا ساپورت..تاریخ : چهارشنبه 5 فروردین 1394 | 04:53 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
واکنش پسرا بعد از اتمام مکالمه با نامزدشون :
پسر آمریکایی :
تلفن رو بغل میکنه و میره تو حس !
پسر فرانسوی :
تلفن رو ماچ میکنه !
پسر ایرانی :
۱#*۱۴۱* :D
.


تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
۵ ساعت یه بند پای نت بودم هیچیم نشد …
تا کتابمو باز کردم
گشنم شد
کلیه هام به کار افتاد
خوابم گرفت
حالت تهوع گرفتم
و….
کم مونده بود سرطان بگیرم که …
دیگه کتابمو بستم ! 
والللاااا...
از سلامتیم که واجب تر نیست ...

 تاریخ : شنبه 27 دی 1393 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
http://up.vbiran.ir/uploads/2041142110176714990_4.png


تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393 | 11:13 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن

ولی تو دریای مردانگی غرق میشنتاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1393 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
تا حالا دقت کردین موقع درس خوندن چقد زل زدن به دیوار لذت بخشه؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.

هر چی درس سخت تر باشه زل زدن لذت بخش تره . . .!!!!!


تاریخ : چهارشنبه 14 آبان 1393 | 08:15 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
 
شیرین ترین ساعت خوابیدن اگه گفتین چه زمانیه؟!؟!؟
؟
زﻣﺴﺘﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ!!

وبلاگ سرگرمی نمکی


تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1393 | 02:25 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
Inline image 13


تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1393 | 02:19 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
http://s5.picofile.com/file/8111416518/be_salamati_hame_haftadi_ha.jpg


تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1393 | 07:38 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
خدایا یه همچنین استادی نصیب ها هم بکن

تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:46 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 08:38 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
 مال من خانم دستمالچی


تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 07:59 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
وحشی ، یواش تر همسایه ها خوابن :|
.
.
.
مادر وحشی بافقی وقتی وحشی توپ بازی میکرد

 تو اپارتمانشون


تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393 | 01:42 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
والــا اسمش زنگ تفریح بود!!

 ما كه همش توش مشق هاى ساعت بعد رو مینوشتیم! تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393 | 01:13 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ...

ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭﺵ ...

ﮐﺮﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ !

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ : )))

ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ...

ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ.......!!! 


تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ


تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 07:46 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗمن حاضرم آمونیاک خالص تنفس کنم

ولی..

.

.

.

.

.

.

بوی ماه مهر به مشامم نرسه

دوماه از تابستونم رفت:|

:(....تاریخ : چهارشنبه 22 مرداد 1393 | 11:26 ق.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
سلام بچه ها.. خانم فولادی  به من گفتن كه ب عرضتون برسونم اون وبلاگ دینی و عربی مال ایشون نیس و توسط كس دیگه ای اداره میشه خودش وبلاگش رو حذف كرده و گفتن ك بهتون بگم اونجا كامنت نذارین..

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ
خدا


آمـ‗__‗ـوختـ‗__‗ـه ام 

کـ‗__‗ـه وقتـ‗__‗ـی ناامـ‗__‗ـید

مـ‗__‗ـی شـ‗__‗ـوم

خـ‗__‗ـداونـ‗__‗ـد 

با تمـ‗__‗ـام عظمـ‗__‗ـتش

ناراحـ‗__‗ـت می شـ‗__‗ـود

و عـ‗__‗ـاشـ‗__‗ـقانـ‗__‗ـه 

انتظـ‗__‗ـار می کشـ‗__‗ـد 

کـ‗__‗ـه به رحمتـ‗__‗ـش 

امیـ‗__‗ـدوار شـ‗__‗ـوم


تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4